Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - kinderen

Kinderen, van 3 tot 12 jaar

Thuisbegeleiding

Als thuisbegeleiders zijn we er voor kinderen met een motorische ontwikkelingsvertraging of motorische beperking en hun gezin. We zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit kinesisten, pedagogen/psychologen, logopedisten en een sociale dienst.

Tijdens de huisbezoeken vertrekken we vanuit jullie vragen, mogelijkheden en zorgen. 

We werken onder andere rond:

 • de motorische mogelijkheden en beperkingen van jouw kind
 • mogelijkheden waardoor jouw kind zo mobiel en zelfredzaam mogelijk kan zijn
 • het uitzoeken, aanvragen en leren gebruiken van passende hulpmiddelen
 • de impact van de ontwikkelingsvertraging/motorische beperking op de ontwikkeling van jouw kind, de opvoeding en het ruimere gezinsfunctioneren.
 • het samen zoeken naar een gepaste opvoedingsaanpak, spelmateriaal, een school, vrije tijd, communicatiemogelijkheden, gepaste voeding…
 • de emotionele ontwikkeling van jouw kind
 • samen zoeken waar je als gezin recht op kan hebben (bv. zorgtoeslag, tijdskrediet,..) 
 • de balans tussen jouw gezin, jouw werk en je eigen leven
 • het uitbouwen en het versterken van een netwerk rond het kind (school, hulpverleners, therapeuten, artsen...). Indien gewenst gaan we mee naar een afspraak of bereiden dit samen voor.

GROE!Team

Als ergotherapeuten van het GROE!Team leren we vaardigheden aan in de thuissituatie, op school of in de vrije tijd. Het accent ligt op het inoefenen van vaardigheden om de zelfstandigheid van het kind te bevorderen. We stemmen de inhoud van onze begeleiding af op de vaardigheden die het kind en zijn ouders kiezen, alsook op de begeleiding van andere betrokkenen (bijvoorbeeld leerondersteuner, privé-therapeuten, REVA,…). De begeleiding gebeurt individueel, in kleine groep (bv. mogelijk bij de typlessen) of tijdens een zomerkamp.

We oefenen de volgende vaardigheden:

 • ADL (Activiteiten Dagelijks Leven)- vaardigheden zoals aankleden, toiletbezoek, zich wassen, boterham smeren, bestekgebruik, veters knopen, ...
 • fijn motorische vaardigheden zoals grijpen, scheuren, knippen, plakken en rijgen
 • schrijfmotoriek: goede pengreep, goede zithouding, schrijfbewegingen, vormen van letters…

 • visuele en visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • digitale vaardigheden zoals muisgebruik, leren typen, gebruik voorleessoftware, ….
 • Vaardigheden in functie van de mobiliteit: leren fietsen, gebruik openbaar vervoer, ….
 • hanteren van specifieke hulpmiddelen (zoals bv aangepast bestek)
Foto van thuisbegeleider die samen met kind in boek kijkt
't Is leuk om bevestiging te krijgen dat ons zoontje het goed doet. Ook toen het minder goed ging, kon ze dit op een zachte manier aanbrengen. Tips hoe wij als ouder ons kindje kunnen stimuleren, zaken waar we kunnen op letten, horen dat we het goed doen
Door het Groeiteam leerde mijn kind werken met een computer. Dit wordt op maat van het kind en stapje voor stapje aangeleerd, tot mijn kind er zelfstandig mee aan de slag kon.
Het doet deugd om te voelen dat er iemand begrip en kennis heeft om samen in kaart te brengen welke uitdagingen er zijn. Om dan samen de sterktes te zoeken en tot duurzame oplossingen te komen. Ze zijn er zowel voor mij als ouders als voor mijn kind.
De ergotherapeut leerde mijn zoontje fietsen. Het ging eerst niet zo vlot, maar na het fietskampje en enkele maanden begeleiding was hij vertrokken.

GIO

Via de werkvorm ‘Globaal Individuele Ondersteuning’ (GIO) bieden we hulp en begeleiding aan kinderen tot 7 jaar die de stap zetten naar een nieuwe omgeving (nieuwe klas of buitenschoolse kinderopvang).

We gaan na wat er specifiek nodig is om voor het kind in kwestie een veilige en stimulerende omgeving te bieden. We focussen ons op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van de betrokken kinderbegeleider of leerkracht onder andere op vlak van maaltijdbegeleiding, vrij spel, communicatie, mobiliteit en zelfredzaamheid. We doen dit steeds in samenspraak met de ouders en andere betrokken partijen (CLB, leerondersteuner, …).

 

Praktische informatie

Een begeleiding duurt doorgaans één uur. Hoe vaak een begeleider van ‘t Spoor bij je langskomt, bepalen we samen in overleg. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden stopgezet.We werken samen met jou als ouder en jouw kind. We kijken wie er reeds betrokken is rond jouw kind en overleggen waar nodig.

Op jaarbasis heeft je kind recht op 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp, dat zijn een 36 tal mobiele begeleidingen.

Bij de start in de kleuterklas en in het eerste leerjaar kun je extra ondersteuning krijgen via Globale individuele ondersteuning (GIO). Dit zijn maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis, boven op de 8 RTH punten. Dat komt overeen met maximaal 30 uren ondersteuning.

De RTH –begeleidingen en GIO uren worden geregistreerd en gefactureerd zoals het VAPH voorstelt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De intake-verantwoordelijke zal je contacteren om een verkennend gesprek in te plannen waarop wij jouw vragen beluisteren en onze dienst voorstellen. Nadat je vraag goed werd in kaart gebracht, kijken we of onze dienst een antwoord kan bieden en kan er worden bepaald welke discipline (ergotherapeut, kinesist, pedagoog/psycholoog en/of logopedist) het meest gepast is om de begeleiding op te starten. Afhankelijk van de regio kan er een wachttijd zijn.